Anexă

la Ordinul Ministrului  Transporturilor  Nr. 1318 /21.10.2016

Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2017

Capitolul I.

Dispoziţii generale privitoare la utilizarea autorizaţiilor CEMT

 

Art. 1. Autorizaţiile CEMT se acordă de Forumul Internaţional al Transporturilor (ITF sau FIT), organizaţie interguvernamentală cu sediul la Paris, ministerelor de transport ale statelor membre ITF, în scopul facilitării transporturilor internaţionale rutiere de marfă, armonizării condiţiilor de competiţie şi utilizării, mai eficiente, a autovehiculelor.

 

Art. 2. (1) Autorizaţiile CEMT sunt autorizaţii cu caracter multilateral, utilizate în vederea efectuării transporturilor rutiere internaţionale de mărfuri pe teritoriul statelor CEMT prevăzute în Anexa 1a la prezentele norme, de către operatorii de transport rutieri autorizaţi pentru efectuarea acestei categorii de transport, în conformitate cu legislaţia naţională specifică.

Caracterul multilateral al unei autorizaţii CEMT este dat de posibilitatea utilizării ei şi pentru efectuarea transporturilor între statele membre CEMT, altele decât statul de înmatriculare al operatorului de transport rutier respectiv <transporturi „terţă ţară”>.

 

(2) Autorizaţiile CEMT se repartizează operatorilor de transport rutieri români pentru derularea transporturilor:

 • între România şi statele CEMT non-UE;
 • între statele CEMT non-UE;
 • „terţă ţară” între statele UE şi statele CEMT non-UE.

 

Derularea transportului rutier internaţional de marfă între România şi statele membre UE se face pe baza copiei conforme a licenţei comunitare, reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista statelor membre UE, inclusiv a statelor pe teritoriul cărora se aplică legislaţia comunitară, între teritoriile cărora traficul direct, tranzit sau „terţă ţară” se derulează numai pe baza copiei conforme a licenţei comunitare este prezentată în Anexa  1 b.

 

Art. 3. (1) Din punct de vedere al valabilităţii, autorizaţia CEMT poate fi:

 1. anuală, valabilă un an calendaristic (format A4 de culoare verde, al carei model este prevăzut în Anexa 2 a);
 2. „pe termen scurt”, valabilă 30 zile (format A4 de culoare galbenă, al carei model este prevăzut în Anexa 2 b).
Pentru anul 2017, România primeşte numai contingent de autorizaţii CEMT anuale.

 

 • În perioada valabilităţii autorizaţiei CEMT (01.01. – 31.12.2017), operatorul de transport rutier poate efectua un număr nelimitat de curse.

 

 • În sensul prezentelor Norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
 1. i. prin cursă se înţelege deplasarea vehiculului – încărcat sau gol – între un punct de plecare şi unul de sosire, situate în două state CEMT diferite;
 2. ii. prin autovehicul se înţelege un vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie şi care este utilizat, exclusiv, pentru transportul de mărfuri;

        iii. termenul „Ghidul CEMT” se referă la prevederile „Ghidului de utilizare a contingentului multilateral CEMT 2014”, document valabil începând cu 01.01.2014.

 

Art. 4. Restricţii în utilizarea autorizaţiilor CEMT:

 

Autorizaţia CEMT nu este valabilă şi nu poate fi utilizată la derularea unui transport internaţional:

 

a). în cazul operaţiunilor de transport rutier internaţional în care:

 

punctul de încărcare al mărfurilor   este situat ● pe teritoriul unui stat care nu este membru CEMT;
punctul de descărcare al mărfurilor ● pe teritoriul unui stat restricţionat cu ştampila roşie cu indicativul statului respectiv.
 

b).

 

în tranzitarea unui stat:

nemembru CEMT; în acest caz, autorizaţia CEMT respectivă se poate utiliza pe teritoriul celorlalte state CEMT parcurse de transportul respectiv;

membru CEMT dar restricţionat prin ştampila roşie cu indicativul statului respectiv;

 

Tranzitarea teritoriilor statelor restricţionate pe autorizaţia CEMT se poate face:

● în cazul statelor membre U.E., utilizând copia conformă a licenţei comunitare, aşa cum se menţionează la art. 2 sau un alt mod de transport (ex: Ro-La),

●  în cazul statelor non-UE, utilizând o autorizaţie din contingentul bilateral.

În aceste două cazuri, autorizaţia CEMT trebuie să ramână la bordul vehiculului de la punctul de încărcare la punctul de descărcare.

 

Statele CEMT restricţionate prin stampila roşie sunt: Austria – A, Grecia – GR, Italia – I, Rusia – RUS şi Ungaria – H.

   Ştampilele  care  pot  apărea  pe  autorizaţia  CEMT şi semnificaţia acestora sunt prezentate în Anexa 5.
c). pentru efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri între două puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul aceluiaşi stat membru (cabotaj);
d). în derularea, în exclusivitate, a transporturilor între aceleaşi două state CEMT, altele decât România. Ghidul CEMT denumeste transportul respectiv, transport „ciclic”. Restricţia respectivă este aplicabilă în cazul în care un procent de minim 90 % din cursele raportate, pentru trei luni consecutive, se încadrează în categoria transporturilor ciclice.
e) condiţii particulare în utilizarea autorizaţiilor CEMT în cazul efectuării transporturilor în afara statului de înmatriculare (România) sunt menţionate în anexa 1.c.

Direcţia Transport Rutier va actualiza prevederile anexei respective în conformitate cu deciziile Secretariatului ITF/CEMT de la Paris.

 

Art. 5. În cazul în care transportul se efectuează utilizând o combinaţie de vehicule,  autorizaţia CEMT acoperă combinaţia de vehicule, chiar dacă remorca sau semiremorca nu este înmatriculată pe numele operatorului de transport rutier deţinător al autorizaţiei CEMT sau este înmatriculată într-un alt stat CEMT.

Art. 6. Utilizarea autorizaţiei CEMT

Autorizaţia CEMT:

(1). a) poate fi utilizată, în acelaşi timp, de un singur autovehicul deţinut de operatorul de transport rutier nominalizat pe autorizaţie, care trebuie să fie acelaşi cu operatorul de transport rutier care efectuează transportul respectiv.

Autorizaţia trebuie să se găsescă la bordul vehiculului:

• între punctul de încărcare <din momentul în care vehiculul este încărcat> şi punctul de descărcare al mărfurilor <până în momentul în care vehiculul este descărcat>, în cazul unei curse cu încărcătură sau:

• pe tot parcursul unei curse fără încărcătură care precede sau urmează unei curse cu încărcătură.

Pe autorizaţia CEMT nu se menţionează numărul de înmatriculare al autovehiculului care utilizează autorizaţia respectivă.

Statul în care vehiculul încarcă mărfurile care urmează a fi transportate poate fi diferit de statul de provenienţă al acestor mărfuri. La utilizarea autorizaţiilor CEMT nu contează statul de reşedinţă al expeditorului/ beneficiarului mărfii transportate ci numai statul în care se găseşte punctul de încărcare sau cel de descărcare.

Obs: Turcia a introdus perioade minime de utilizare a autorizaţiilor CEMT pe teritoriul său; perioada respectivă se referă la intervalul (minim) de timp în care o autorizaţie CEMT poate fi utilizată, la o nouă cursă, pe teritoriul acestui stat; deşi măsura respectivă este contrară GhiduluI CEMT, până la clarificarea situaţiei, operatorii de transport români trebuie să respecte periodele respective la utilizarea autorizaţiilor CEMT pe teritoriul Turciei.

b) nu se poate transfera de la un operator de transport rutier la altul;
c) este valabilă numai însotită de carnetul de drum. Carnetul de drum este parte integrantă a autorizaţiei CEMT şi conţine, în ordine cronologică, informaţii despre operaţiunile de transport efectuate sub autorizaţia CEMT corespunzătoare. Instrucţiunile privind utilizarea carnetului de drum sunt prevăzute în Anexa 3. Modelul filei din carnetul de drum este prevazut în Anexa 4 a iar modelul copertei carnetului de drum este prevăzut în Anexa  4 b.

Cursele efectuate sunt raportate Direcţiei Transport Rutier (DTR) din cadrul  Ministerului Transporturilor care monitorizeză modul de utilizare, de către operatorii de transport români, a autorizaţiilor CEMT alocate României pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Ghidului CEMT; statistica curselor efectuate cu autorizaţiile CEMT alocate, întocmită pe baza raportărilor operatorilor de transport, se transmite Secretariatului ITF/CEMT de la Paris, denumit în continuare Secretariat ITF/CEMT, care întocmeşte rapoarte privitoare la utilizarea, de către statele membre CEMT, a contingentelor naţionale; pe baza acestor rapoarte, Secretariatul CEMT fundamentează mărirea contingentelor anuale alocate statelor CEMT.

Instrucţiunile privind modul de raportare a curselor efectuate de către operatorii de transport rutier cu autorizaţii multilaterale CEMT sunt prezentate în Anexa 3. Formularul lunar de raportare „privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale” este prevăzut în Anexa 6.

d) trebuie să fie păstrată la bordul autovehiculului pe tot parcursul cursei, împreună cu:

carnetul de drum;

i. certificatele CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru autovehicule: „EURO IV sigur”, „EURO V sigur”, „EEV sigur” sau „EURO VI sigur”;

• ii. certificatele CEMT de conformitate cu normele tehnice de siguranţă pentru remorci/semiremorci;

• iii. certificatul de Inspecţie Tehnică pentru autovehicul/autotractor şi semiremorcă/remorcă eliberat, în cazul operatorilor de transport români, de către R.A.R., (exemplarele completate în limba română, împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană).

*

dd). în cazul autovehiculelor cu masa maxima autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone certificatele mentionate mai sus (i, ii, iii) sunt înlocuite de următoarele certificate, obligatorii în momentul în care autovehiculul respectiv derulează un transport rutier internaţional cu o autorizaţie CEMT:

• i. „certificatului CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru autovehicule „EURO IV/4 sigur”, „EURO V/5 sigur”, „EEV sigur” sau „EURO VI/6 sigur” cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone”;

• ii. în cazul autovehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone care utilizează remorci cu masa maxima autorizată sub 3,5 tone dar mai mare de 0,75 tone, este necesară prezenţa la bord a „certificatul de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru remorca cu masa maxima autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone”;

• iii.certificatul de Inspecţie Tehnică pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone şi pentru remorca menţionată la punctul ii.” eliberat, în cazul operatorilor de transport români, de către R.A.R., (exemplarul completat în limba română, împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană). Certificatul respectiv are aceeaşi formă şi condiţii de emitere ca cel menţionat la punctul d) iii.

 

Documentele respective trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor de control competente. Certificatele respective pot fi completate într-o singură limbă (limba română sau franceză sau engleză sau germană), fiind obligatoriu ca acestea să fie însoţite de traducerea lor, necompletată (ca formular „în alb”), în cel puţin alte două din celelalte trei limbi menţionate.

 

Certificatele menţionate la pct d), i, ii şi iii sunt prevăzute în OMT nr. 1031 din 18.06.2014, „privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehicule care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT”. Ele sunt prezentate, totodată, în anexele 9 a, 9 b şi 9 c din prezenta Metodologie.

Certificatele menţionate la d-d) sunt prezentate în anexele 10 a, 10 b şi 10 c din prezenta Metodologie. Ele au acelaşi regim privind emiterea ca cele menţionate la punctul d): i, ii, iii.

 

e) valabilitatea unei autorizaţii CEMT se va completa cu cifre arabe cu menţionarea obligatorie, sub înscrisul respectiv, a lunii în litere, în limba română şi în limba engleză sau franceză;
f) se utilizează numai în perioada de valabilitate indicată pe autorizaţie – până la 31 decembrie 2017;
g) autorizaţia CEMT nu exonerează transportatorul care o deţine de obligaţia de a obţine celelalte autorizaţii prevăzute de legislaţiile aplicabile în statele membre CEMT, în special cele legate de transportul mărfurilor cu dimensiuni sau greutăţi care depăşesc limitele maxime admise sau transportul anumitor categorii de mărfuri (ex.: mărfuri periculoase);
h) autorizaţia CEMT poate fi utilizată şi pentru autovehicule închiriate sau în leasing  înmatriculate în România, exploatate de operatorul de transport rutier căruia i-a fost repartizată autorizaţia CEMT respectivă (denumit locatar). În acest caz, autovehiculul trebuie să fie la dispoziţia exclusivă a locatarului şi trebuie condus de un angajat al acestuia.

La bordul autovehicului aflat în situaţia de mai sus trebuie să se găsească următoarele documente:

h) 1. – contractul de închiriere sau de leasing sau o copie conformă cu originalul al acestuia din care să reiasă numele persoanei fizice sau juridice care are calitatea de locator, numele operatorului de transport rutier care are calitatea de locatar, durata de valabilitate a contractului şi data la care acesta a fost încheiat, precum şi numărul de identificare al vehiculului (VIN);

h) 2. – contractul de muncă al conducătorului auto sau un extras certificat pentru conformitate al acestuia din care să reiasă numele angajatului, numele angajatorului, durata şi data contractului de muncă respectiv sau un talon recent de plată a salariului conducătorului auto.

Toate aceste documente trebuie traduse cel puţin într-una din limbile engleză,  franceză sau germană.

 

(2). Autorizaţiile CEMT, carnetele de drum şi certificatele privind încadrarea autovehiculului în clase de poluare şi de siguranţă nu trebuie înfoliate sau plastifiate.
(3). Autovehiculele cu caracteristici superioare din punct de vedere al emisiilor şi siguranţei (ex. „EURO V sigur”) pot utiliza autorizaţii CEMT pentru categoria mai puţin performantă (ex. „EURO IV sigur”), în timp ce corespondenţa reciprocă nu este posibilă (ex. autovehicul „EURO IV sigur” nu poate utiliza autorizaţia CEMT pentru autovehicule „EURO V sigur” şi peste).

 

(4). Documentele care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului pe tot parcursul călătoriei cu o autorizaţie multilaterală CEMT, în cazul autovehiculelor „EURO IV sigur”, „EURO V sigur”, „EEV sigur” şi „EURO VI sigur”, inclusiv cazul particular al autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 6 tone care derulează transport pe baza autorizaţiei CEMT, sunt menţionate în Anexa 8.

 

Capitolul II

Repartizarea autorizaţiilor CEMT operatorilor de transport români

 

            Art. 7. (1) Autorizaţiile CEMT se repartizează de către Comisia de repartizare a autorizaţiilor CEMT, denumită în continuare Comisie CEMT, pe baza solicitărilor depuse de către operatorii de transport rutier şi a parcului licenţiat, admis, pentru fiecare categorie.

(2) Evaluarea solicitărilor depuse de operatorii de transport în vederea admiterii acestora la repartizarea autorizaţiilor CEMT se face de un Secretariat Tehnic.

(3) Atribuţiile Comisiei CEMT şi ale Secretariatului Tehnic sunt prevăzute la art. 10 şi art. 11.

 

           Art. 8. Criterii de repartizare a autorizaţiilor CEMT

Ţinând seama de numărul autorizaţiilor CEMT alocate României pentru anul 2017 autorizaţiile CEMT se repartizează operatorilor de transport rutier români care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt licenţiaţi pentru activitatea de transport public rutier de marfă, în momentul depunerii cererii pentru acordarea de autorizaţii CEMT, conform calendarului prevăzut la art. 13 (până la data de 04.11.2016, inclusiv).

 

b) deţin în proprietate sau cu contract de leasing autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care îndeplinesc condiţiile impuse pentru autovehicule „Euro IV sigur”, „EURO V sigur”, „EEV sigur” şi „Euro VI sigur”.

Certificarea încadrării autovehiculelor în categoriile solicitate se face prin declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, declaraţie menţionată în „cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT” prevăzută la art. 12, alin. (1) (Anexa 7).

Ţinând seama de particularitatea transportului internaţional de marfă, nu vor fi luate în considerare la evaluarea parcului pentru un operator de transport rutier autovehiculele speciale (vehicule cu destinaţie specială) astfel cum sunt definite în Regulamnetul (UE) nr. 678/2011 al Comisie din 14 iulie 2011 „de înlocuire a anexei II şi de modificare a anexelor IV, IX şi XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective şi care nu sunt destinate transportului rutier de mărfuri”, cum ar fi vehicul cu pompă pentru beton, vehicul de colectat gunoiul, vehicul-scară, vehicul cu dipozitiv de forare, vehicul pentru stingerea incendiilor, etc.

 

c) nu au fost sancţionaţi, în anul 2016:

           I. pentru încălcarea, repetată, a prevederilor art 14 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1193/2015, referitoare la utilizarea autorizaţiilor CEMT nevalabile; Comisia CEMT decide, în acest caz, măsura impusa solicitantului aflat în această situaţie;

           II. cu măsura retragerii autorizaţiilor CEMT de către autorităţile de control, pentru situaţiile menţionate la art. 14 alin (2) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1193/2015;

          III. cu măsura retragerii autorizaţiilor CEMT de către Comisia CEMT, pentru situaţiile menţionate la art. 14 alin (3) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1193/2015 <utilizarea insuficientă, de către operatorii de transport români, a autorizaţiei CEMT>.

Art. 9. (1) Alocarea autorizaţiilor CEMT se face astfel:

 1. a) autorizaţiile CEMT anuale „EURO IV” se alocă autovehiculelor „EURO IV sigur”;
 2. b) autorizaţiile CEMT anuale „EURO V” se alocă autovehiculelor „EURO V sigur”, „EEV sigur”;
 3. c) autorizaţiile CEMT anuale „EURO VI” se alocă autovehiculelor „EURO VI sigur”.

 

În categoria „EEV sigur” se încadrează autovehiculele care îndeplinesc cerinţe de poluare mai stricte faţă de cele corespunzătoare normelor „Euro V sigur”, cerinţe care sunt sub exigenţele impuse pentru categoria „EURO VI sigur”. ITF/CEMT tratează vehiculele „EEV sigur” ca autovehicule „EURO V sigur” pentru care se vor acorda autorizaţii CEMT „EURO V sigur”.

 

(2) Alocarea autorizaţiilor CEMT se realizează de către Comisia CEMT iar distribuirea acestora către operatorii de transport se face de Agenţia pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare A.A.D.R., ale carei atribuţiuni sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003 „privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă”.

Alocarea se face:

 • pe baza numărului de autorizaţii CEMT solicitate de fiecare operator de transport rutier în conformitate cu art. 12, alin. (1) şi
 • de parc – numărul de copii conforme pentru vehiculele „EURO IV sigur”, „EURO V sigur”, „EEV sigur” şi EURO VI sigur” care intră în alocare, astfel:

a).   În cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT solicitate, pe fiecare categorie, este mai mare decât numărul autorizaţiilor CEMT din contingentul anului 2017, alocarea se face matematic, prin procedură electronică, pentru fiecare categorie.

a.1). În cazul operatorilor de transport care solicită un număr de autorizaţii CEMT mai mic decât numărul autovehiculelor din parc, alocarea matematică ia în calcul numărul total al autovehiculelor din parc pentru categoria respectivă, până la concurenţa numărului de autorizaţii CEMT solicitat pentru fiecare categorie.

a.2). Algoritmul matematic respectă, totodată, condiţia ca, pentru acelaşi număr de vehicule care intră la alocare, numărul autorizaţiilor CEMT repartizate unui solicitant, pentru mai multe categorii (ex. Euro IV, Euro V şi Euro VI) nu va depăşi numărul autorizaţiilor CEMT atribuite categoriei „Euro” celei mai performante.

 

b).      În cazul în care numărul autorizaţiilor solicitate, pe fiecare categorie, este mai mic decât numărul autorizaţiilor CEMT din contingentul anului 2017, alocarea se face direct, în funcţie de numărul autovehiculelor din categoria respectivă pentru care se solicită autorizaţie CEMT.

 

(3)   Autorizaţiile CEMT rămase nealocate pentru o categorie se distribuie în cursul anului 2017 operatorilor de transport care solicită astfel de autorizaţii ulterior procesului de alocare, solicitare motivată de:

 • mărirea parcului;
 • suplimentarea numărului de autorizaţii CEMT acordate iniţial;
 • solicitările depuse de operatorii de transport noi.

 

(4) Pentru obţinerea autorizaţiilor respective, operatorii de transport rutier care se află în situaţia menţionată la alin. (3) vor depune solicitarea lor în conformitate cu procedura menţionată la art. 12 alin. (1).

Depunerea „cererii pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2017, (anexa 7) este obligatorie în toate cazurile menţionate la alin. (3).

Pe baza cererii operatorului de transport rutier, Direcţia Transport Rutier – M.T. va solicita Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., precizări referitoare la licenţierea operatorului de transport rutier respectiv precum şi parcul licenţiat, evidenţiat prin numărul de copii conforme în momentul depunerii solicitării, parc care trebuie să îndeplinească condiţiile menţionate la art. 8, lit. b).

Totodată, Direcţia Transport Rutier – M.T. va solicita Registrului Auto Român – R.A.R., verificarea încadrării autovehiculelor menţionate de către fiecare operator de transport solicitant în categoriile admise la alocarea autorizaţiilor CEMT, potrivit declaraţiei pe propria răspundere.

 

(4.1.) Repartizarea autorizaţiilor CEMT în cursul anului 2017 se face de către Comisia CEMT periodic, de regulă în ultima săptămână din lună, operatorilor de transport rutier care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 8, în ordinea depunerii cererilor de solicitare. Repartiţia va lua în calcul numărul autovehiculelor din parc, pentru fiecare categorie, precum şi numărul autorizaţiilor CEMT disponibile pentru a fi distribuite la data respectivă.

 

(5) Repartizarea autorizaţiilor CEMT nerestricţionate pe relaţiile: Austria, Grecia, Italia, Ungaria şi Federaţia Rusă, se face ţinând seama de:

 • numărul autorizaţiilor CEMT repartizate fiecărui operator de transport rutier;
 • opţiunea solicitantului menţionată în momentul depunerii cererii, astfel:

a). În cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate, solicitate pe fiecare relaţie şi categorie CEMT, este mai mare decât numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate din contingentul anului 2017, alocarea se face matematic, prin procedură electronică, pentru fiecare relaţie şi categorie CEMT, ţinând seama de numărul autorizaţiilor CEMT alocate fiecărui operator de transport.

În cazul operatorilor de transport care solicită un număr de autorizaţii CEMT mai mic decât parcul care intră la repartiţie, alocare electronica a CEMT-urilor nerestricţionate, pe fiecare relaţie, se face ţinând seama de parcului admis, până la concurenţa numărului de autorizaţii CEMT alocate.

 

În cazul restricţiilor pentru care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate nu este diferenţiat pe categoria CEMT (relaţia Grecia), numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate se acordă raportat la:

 • numărul total al autorizaţiilor CEMT nerestricţionate pe relaţia respectivă, solicitate de operatorul de transport, pentru toate categoriile de autorizaţii CEMT;
 • de numărul total al autorizaţiilor CEMT alocate acestuia.

Distribuirea autorizaţiilor CEMT nerestricţionate se face, în acest caz, începând cu categoria CEMT cea mai puţin restrictivă alocată (ex. dacă solicitantul are alocate autorizaţii CEMT „Euro IV sigur” şi „Euro V sigur” şi o autorizaţie CEMT nerestricţionată de Grecia, aceasta va fi alocată categoriei „Euro IV sigur”, deoarece autorizaţia CEMT respectivă poate fi utilizată şi de categoria de vehicule „Euro V sigur”).

 

b). În cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate solicitate, pe fiecare relaţie, este mai mic decât numărul autorizaţiilor CEMT din contingentul anului 2017, alocarea se face direct, în funcţie de numărul autorizaţiilor CEMT repartizate.

 

(6) Autorizaţiile CEMT nerestricţionate pe relaţiile Austria, Grecia, Italia, Ungaria şi Federaţia Rusă rămase nedistribuite prin procedura de la alin. (5) se alocă solicitărilor ulterioare de autorizaţii CEMT depuse în cursul anul 2017, în conformitate cu procedura menţionată la alin (4).

Comisia CEMT stabileşte modul de repartizare a autorizaţiilor CEMT nerestricţionate, alocate suplimentar în cursul anului 2017, în conformitate cu prevederile paragrafului anterior.

 

 

 

 

 

 

(7) Structura contingentului CEMT alocat României pentru anul 2017 este următoarea:

 

Nr aut CEMT “de bază” Nr total autorizaţii CEMT alocate României Din care pentru vehicule:
EURO IV sigur EURO V sigur EURO VI sigur
188 1824 1) 90 1530 204
Din care: fără restricţii pe Austria

(16 aut CEMT „de bază”)

7 78 9
fără restricţii pe Grecia

(90 aut CEMT „de bază”)

90
fără restricţii pe Italia

(55 aut CEMT „de baza”)

22 268 40
fără restricţii pe Ungaria

(155 aut CEMT „de baza”)

117 1178 186
fără restricţii pe Federaţia Rusă (16 aut CEMT „de bază”) 0 137 28
Calculul numărului de autorizaţii nerestricţionate pentru relaţia Austria:

→  numărul autorizaţiilor „de bază” pentru relaţia respectiva: 16;

→ se aplica coeficienţii de conversie specifici pentru anul 2017: x 4 pentru „EURO IV sigur”, x 6 pentru „EURO V sigur” şi „EURO VI sigur”;

→ raportul autorizaţii totale/autorizaţii pentru fiecare categorie (contingent de bază): 0,1 pentru „Euro IV sigur”, 0,81 pentru „Euro V sigur”, 0,09 pentru „Euro VI sigur”.

Număr autorizaţii nerestricţionate pentru relaţia Austria: 7 pentru categoria „Euro IV sigur”, 78 pentru categoria „Euro V sigur” şi 9 pentru categoria „Euro VI sigur”

Calculul numărului de autorizaţii nerestricţionate pentru relaţia Italia:

→  numărul autorizaţiilor „de bază” pentru relaţia respectiva: 55;

→ se aplica coeficienţii de conversie specifici pentru anul 2017: x 4 pentru „EURO IV sigur”, x 6 pentru „EURO V sigur” şi x 8 pentru „EURO VI sigur”;

→ raportul autorizaţii totale/autorizatii pentru fiecare categorie (contingent de bază): 0,1 pentru „Euro IV sigur”, 0,81 pentru „Euro V sigur”, 0,09 pentru „Euro VI sigur”.

Număr autorizaţii nerestricţionate pentru relaţia Italia: 22 pentru categoria „Euro IV sigur”, 268 pentru categoria „Euro V sigur” şi 40 pentru categoria „Euro VI sigur”

Pentru anul 2017, Federaţia Rusă a limitat la 16 numărul autorizaţiilor CEMT „de bază” valabile pe teritoriul acestui stat. Ţinând seama de numărul „liberelor” pe relaţia respectivă şi de coeficienţii aplicabili pentru anul 2017, avantajoşi pentru categoriile mai puţin poluante de vehicule, toate cele 16 libere valabile pe teritoriul Federaţiei Ruse se alocă autovehiculelor „Euro V sigur” şi „Euro VI sigur”.

Calculul numărului de autorizaţii nerestricţionate pentru relaţia Federaţia Rusă:

→  numărul autorizaţiilor „de bază” pentru relaţia respectiva: 16;

→ se aplică coeficienţii de conversie specifici pentru anul 2017: x 10 pentru „EURO V sigur” şi x 12 pentru „EURO VI sigur”;

→ raportul autorizaţii totale/autorizatii pentru fiecare categorie: 0,86 pentru „Euro V sigur”, 0,14 pentru „Euro VI sigur”.

Numărul autorizaţiilor nerestricţionate pentru relaţia Federaţia Rusă: 137 pentru categoria „Euro V sigur” şi 28 pentru categoria „Euro VI sigur”;

Pentru anul 2017 se permite conversia autorizaţiilor CEMT nerestrictionate pe relaţia Rusia pentru categoria „Euro V sigur” si „Euro VI sigur” la categoria „Euro IV sigur”, prin aplicarea coeficienţilor de conversie CEMT pentru anul 2017.

 

(8) Comisia CEMT poate modifică, înaintea fiecărei alocări, pentru fiecare relaţie, raportul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate pe fiecare categorie: „Euro IV sigur”, „EURO V sigur” şi „Euro VI sigur”, în funcţie de opţiunile operatorilor de transport.

 

Capitolul III

Comisia de repartizare a autorizaţiilor CEMT

Secretariatul Tehnic CEMT  

 

          Art. 10. (1). Comisia de repartizare a autorizaţiilor CEMT are următoarele atribuţii:

a)

stabileşte şi validează lista cu operatorii de transport care îndeplinesc condiţiile necesare alocării de autorizaţii CEMT precum şi listele intermediare premergătoare procesului de alocare, în conformitate cu prevederile Normelor CEMT;

b) soluţionează contestaţiile depuse de operatorii de transport rutier referitoare la îndeplinirea condiţiilor de admisie la repartizarea autorizaţiilor CEMT precum şi contestaţiile depuse în toate fazele de repartizare ale acestor autorizaţii, în conformitate cu prezentele Norme, pe baza referatului întocmit de Secretariatul Tehnic;
c)

validează alocarea electronică a autorizaţiilor CEMT;

d) aprobă cererile de alocare suplimentară de autorizaţii CEMT, în cuprinsul anului 2017, în conformitate cu prevederile art. 9. alin. (4.1)  din Norme;
e) analizează încălcările comise de operatorii de transport români, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (3) din Norme şi stabileşte sancţiunile care vor fi aplicate.
f) poate decide, justificat, asupra oricăror aspecte privitoare la alocarea autorizaţiilor CEMT.

 

(2)  Comisia CEMT este compusă din:

 1. a) Directorul Direcţiei Transport Rutier – D.T.R.- în calitate de preşedinte al Comisiei;
 2. b) Directorul General al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în calitate de membru;
 3. c) Directorul General al Regiei Autonome ”Registrul Auto Român” – R.A.R., în calitate de membru;
 4. d) doi reprezentanţi ai uniunilor şi asociaţiilor profesionale, nominalizaţi de instituţiile interesate;
 5. e) un membru al Secretariatului Tehnic, fără drept de decizie, având sarcina redactării procesul-verbal de desfăşurare a şedinţei Comisiei CEMT.

La şedintele Comisiei CEMT pot participa, în calitate de observatori, reprezentanţi ai altor uniuni şi asociaţii profesionale interesate precum şi operatori de transport care solicită acest lucru.

 

(3) Preşedintele Comisiei de repartizare a autorizaţiilor CEMT validează, prin semnatură şi stampilă, autorizaţiile CEMT alocate şi personalizate operatorilor de transport români.

 

Art 11. (1) Secretariatul Tehnic CEMT are următoarele atribuţii:

  

a) primeşte şi înregistrează cererile de solicitare depuse de operatorii de transport rutier în vederea repartizării autorizaţiilor CEMT atât pentru repartiţia iniţială cât şi pentru repartiţiile suplimentare din cursul anului 2017;
b) întocmeste şi propune spre aprobare Comisiei CEMT listele cu solicitările de autorizaţii CEMT precum şi orice alte documente sau situaţii solicitate de Comisia CEMT;
c) întocmeşte procesul verbal de repartiţie a autorizaţiilor CEMT însoţit de Lista finală şi asigura publicarea acesteia;
d) primeşte contestaţiile şi le transmite, pe bază de referat, Comisiei CEMT în vederea soluţionării, cu propuneri fundamentate de admitere/respingere a acestora.

 

(2) Secretariatul Tehnic are următoare componenţă:

 1. doi reprezentaţi al D.T.R.,
 2. un reprezentant al A.R.R
 3. reprezentaţi ai uniunilor şi asociaţiilor profesionale interesate, în conformitate cu art. 10, pct (2), lit d.

 

Componenţa Secretariatului Tehnic CEMT este avizată de Preşedintele Comisiei de repartizare a autorizaţiilor CEMT.

 

Capitolul IV

Procedura de solicitare a autorizaţiilor CEMT

de către operatorii de transport români;

 

Art. 12. Cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2017; procedura se aplică şi în cazul cererilor de suplimentare sau a cererilor noi depuse în anul 2017:

 

(1) Pentru alocarea autorizaţiilor CEMT, operatorul de transport rutier trebuie să depună la Registratura M.T., conform calendarului şi procedurii menţionate la art. 13, „cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2017, (anexa 7).

Cererea respectivă – anexa 7- cuprinde, ca elemente importante:

a). Parcul, declarat de solicitant, care participă la alocarea autorizaţiilor CEMT pentru fiecare categorie: „Euro IV sigur”, „EURO V sigur”, „EEV sigur” şi „Euro VI sigur”.

Parcul respectiv va fi detaliat pentru fiecare autovehicul în Tabelul corespunzător din pagina 3 a Cererii.  Tabelul respectiv va fi transmis şi prin e-mail la adresa menţionată în Cerere.

b). opţiunea operatorului de transport rutier privitoare la:

 1. i. numărul autorizaţiilor CEMT solicitate pentru fiecare categorie CEMT („EURO IV sigur”, EURO V sigur” sau „Euro VI sigur”);
 2. ii. numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate pe fiecare categorie.

Relaţiile restricţionate sunt: A – Austria, GR – Grecia, I – Italia, H – Ungaria şi RUS – Federaţia Rusă.

c). declaraţia reprezentantului operatorului de transport rutier solicitant prin care acesta se angajează ca, în cazul în care se modifică condiţiile iniţiale pentru care a obţinut autorizaţia CEMT, să returneze autorizaţia/autorizaţiile CEMT respective în maximum 30 de zile de la apariţia oricarei modificări.

 

 1. Particularităţi în completarea cererii pentru alocarea relaţiilor nerestricţionate sunt mentionate, detaliat, în Anexa 7 BIS:

 

 

(2) Cererea de solicitare se consideră admisă şi dă dreptul solicitantului să participe la alocare numai în condiţiile în care aceasta este completată cu datele solicitate şi este semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al operatorului de transport rutier solicitant.

În cazul în care cererea nu prezintă opţiunea referitoare la numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate, se consideră că solicitantul nu doreşte autorizaţii CEMT nerestricţionate pe relaţiile unde sunt introduse astfel de restricţii.

În cazul în care parcul nu este detaliat în Tabelul corespunzător, se consideră că cererea a fost completată necorespunzător şi nu va fi luată în calcul la repartizarea autorizaţiilor CEMT.

 

(3)  Datele prevăzute la art 8 lit. a) şi b) vor fi furnizate Comisiei CEMT de către A.R.R. Datele referitoare la certificatele „EURO IV sigur”, EURO V sigur” sau „EURO VI sigur”, în conformitate cu art. 8 lit. b), vor fi comparate cu baza de date R.A.R.

 

(4)  Datele prevăzute la art 8 lit. c) vor fi furnizate Comisiei CEMT de către D.T.R. – M.T.

 

(5) În cazul neîndeplinirii uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 8, lit. a), c), operatorul de transport rutier nu poate participa la acordarea autorizaţiilor CEMT pentru anul 2017.

 

Art. 13. Calendarul privind depunerea cererilor de solicitare, repartizarea şi distribuirea autorizaţiilor CEMT pentru anul 2017

 

Depunerea cererilor de solicitare, repartizarea şi distribuirea autorizaţiilor CEMT se efectuează conform următorului calendar:

 1. în intervalul 10.2016 – 04.11.2016 (ora 1400):

Operatorii de transport rutier interesaţi vor depune cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2016 (Anexa 7), având conţinutul prevăzut la art. 12, alin. (1), la Registratura M.T. (Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1), intrarea G. La înregistrare, solicitantului i se comunică numărul de înregistrare al cererii respective. Odată cu depunerea cererii, operatorul de transport solicitant va transmite la adresa de e-mail menţionată în Cererea de solicitare CEMT 2017, Tabelul desfăşurător al autovehiculelor încadrate în categoria “EURO IV sigur”, “EURO V sigur”, “EEV sigur” şi “EURO VI sigur” pentru care se solicită autorizaţii CEMT.

După înregistare, cererile vor fi preluate de reprezentantul Secretariatului Tehnic şi evidenţiate într-un registru al Comisiei CEMT 2017 care conţine numărul de înregistrare al cererii, denumirea operatorului de transport rutier şi localitatea de reşedinţă a acestuia. După expirarea perioadei de depunere a cererilor menţionată în paragraful anterior, Preşedintele Comisiei CEMT va bara ultima filă din registrul Comisiei CEMT 2017.

 

Cererile pot fi transmise şi prin fax, în intervalul menţionat, la Secretariatul Comisiei CEMT, fax: 021 313 99 54. Solicitantul este obligat, în acest caz, să obţină, telefonic (tel: 021 315 48 43), confirmarea primirii, de către Secretariatul CEMT, a cererii respective şi numărul de înregistrare. Cererile respective vor fi însoţite de originalul solicitării, care trebuie depus la Registratura M.T. în termen de 7 zile calendaristice de la transmiterea prin fax a solicitarii. Netransmiterea originalului cererii în termenul menţionat anulează cererea transmisă prin fax, aşa cum s-a menţionat mai sus.

 

 1. b) în perioada 07.11.–14.11.2016, Secretariatul tehnic centralizează datele, întocmeşte şi afişează (în data de 14.11.2016), Lista nr. 1: Lista cu operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT pentru anul 2017, lista în care se regăsesc datele menţionate în cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2017, anume:
 • operatorii de transport solicitanţi;
 • parcul declarat pe fiecare categorie de vehicul;
 • numărul autorizaţiilor CEMT solicitate pentru fiecare categorie de autorizaţie CEMT;
 • restricţiile solicitate pentru fiecare categorie de autorizaţie CEMT;
 • respectarea, de către solicitant, prin cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2017 (Anexa 7), a criteriilor de solicitare menţionate în art 12;

 

 1. c) în perioada 15.11.2016 – 17.11.2016 (ora 16.00), operatorii de transport pot depune contestaţii privitoare la lista mentionată la pct b), la Registratura M.T., intrarea „G”;

 

 1. d) în data de 18.11.2016, Comisia CEMT analizează aceste contestaţii şi va afişa soluţiile acestora;

 

 1. e) în perioada 18.11.2016 – 24.11.2016, pe baza Listei nr 1: <lista cu operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT pentru anul 2017>, Secretariatul tehnic verifică îndeplinirea condiţiilor menţionate la art 8.

 

e 1) D.T.R – M.T. va solicita A.R.R. confirmarea îndeplinirii, pentru operatorii de transport rutier care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la alocare, a condiţiei referitoare la:

 • licenţierea operatorului de transport rutier – până la data de 04.11.2016, inclusiv;
 • parcului licenţiat – sub forma numărului de copii conforme, pe categorii, până la data de 17.11.2016, inclusiv – parc care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 8, lit. b).
e  2) Totodata, Secretariatul Tehnic va verifica:

i. împreună cu R.A.R., până la 31.03.2017, categoriile autovehiculelor declarate de fiecare operator de transport pe Cererea de solicitare CEMT 2017.

În cazul în care, în urma verificării, se constată neconcordanţe între categoriile autovehiculelor declarate şi cele din baza de date R.A.R., Secretariatul Tehnic va ajusta numărul autovehiculelor declarate în funcţie de rezultatul verificării.

Operatorul de transport solicitant va fi informat asupra neconcordanţei respective. În acest caz, Secretaritul Tehnic va propune Comisiei CEMT:

• retragerea parţiala sau totală a autorizaţiilor CEMT alocate prin declararea unui parc nereal;

• în măsura în care datele introduse distorsionează, într-o măsura sensibilă, numărul de autorizaţii CEMT alocate, interzicerea accesului operatorului de transport respectiv la repartizarea autorizaţiilor CEMT pentru anul următor.

ii. pe baza analizei autorizatiilor bilaterale utilizate în anul 2016, va verifica, împreună cu A.A.D.R., gradul de utilizare a relaţiilor restricţionate pentru operatorii de transport solicitanţi, în conformitate cu prevederile art. 12, par. (1), lit. d);

iii. va urmări, pe baza programului de gestionare a utilizării autorizaţiilor CEMT pentru anul 2016, modul de utilizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul 2016 precum şi relaţiile utilizate, în conformitate cu prevederile art. 12, par. (1), lit. d).

 

 1. f) În urma verificării respective, Secretariatul Tehnic CEMT va întocmi Lista 2: lista cu operatorii de transport rutier care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la alocare CEMT 2017 şi parcul admis, în vederea afişării acesteia pe Internet pe site-ul mt.ro şi www.arr.ro. Lista respectivă este validată de Comisia CEMT. Afişarea se va face în data de 25.11.2016.

 

 1. g) în perioada 28.11.2016 – 29.11.2016 (ora 16.00), operatorii de transport pot depune contestaţii privitoare la lista menţionată la pct f – Lista 2), la Registratura M.T., intrarea „G”;

 

 1. h) Comisia CEMT analizează aceste contestaţii şi va afişa, în data de 02.12.2016, soluţiile acestora;

 

 1. i) în data de 05.12.2016, Comisia CEMT alocă, prin procedură electronică, autorizaţiile CEMT solicitanţilor, în conformitate cu procedura stabilită la art. 9, alin. (2), lit. a) sau b), după Cu această ocazie se realizează şi restricţionarea autorizaţiilor CEMT atribuite fiecărui operator de transport rutier, în conformitate cu art. 9, alin. (5). Secretariat Tehnic întocmeşte procesul verbal al şedinţei de alocare care va fi semnat de toţi membrii Comisiei. Lista finală, cuprinzând operatorii de transport rutier, numărul autorizaţiilor CEMT alocate precum şi restricţiile acordate va fi afişată în ziua de 06.12.2016, pe internet – site-urile: www.mt.ro, www.arr.ro, www.autorizatiiauto.ro.

 

j).  în perioada  07.12.2016 – 08.12.2016 (până la ora 1600) operatorii de transport rutier pot depune contestaţii privind rezultatul alocării autorizaţiilor CEMT la Registratura M.T., intrarea „G”;

 

k). Contestaţiile respective vor fi soluţionate astfel:

 1. în cazul contestaţiilor referitoare la erori în alocarea autorizaţiilor CEMT sau a restricţiilor rezultate din aplicarea procedurii de repartizare, acestea se vor soluţiona în data de 12.12.2016, cu afişare în data de 09.12.2016;
 2. în cazul contestaţiilor referitoare la suplimentarea numărului de autorizaţii alocate sau a restricţiilor alocate, rezultatul contestaţiilor se va analiza şi publica în data de 28.02.2017, pe baza datelor pe care Comisia CEMT le va avea la dispoziţie, până la acea dată, pentru soluţionarea contestatiilor respective (autorizaţii CEMT nealocate, returnate, etc. sau autorizaţii CEMT nerestricţionate aflate la dispoziţia Comisie CEMT până la acea dată).

 

l). începând cu data de 08.12.2016 autorizaţiile CEMT, împreună cu carnetele de drum aferente, vor fi distribuite de A.A.D.R. operatorilor de transport rutier pe baza listei finale menţionate la art .13 lit.i) şi a listei cu rezultatele contestaţiilor menţionate la art.13 lit.k) (i).

 

În acest scop, în cadrul aplicaţiei A.A.D.R.- SIAE, după autentificare, operatorul de transport va completa formularul electronic pentru personalizarea autorizaţiilor CEMT. În acest formular se va completa:

 • numărul de autorizaţii CEMT care se solicită să fie personalizate;
 • modul de dispunere a “liberelor” pe autorizatiile CEMT alocate/solicitate, în cazul în care solicitantul doreşte explicit acest lucru;
 • modul de preluare a acestora de la A.A.D.R. (prin delegat sau firma de curierat rapid);

şi se va ataşa dovada plăţii pentru autorizaţiile CEMT solicitate.

Nu se accepta solicitari pe mail, fax sau la sediul A.A.D.R. în acest sens. În cazul în care solicitantul nu îndeplineste condiţiile pentru personalizare, acesta va fi informat corespunzător.

 

Autorizaţiile CEMT personalizate de către A.A.D.R., cu datele de identificare complete ale operatorului de transport, date furnizate de către operatorul de transport şi existente la SIAE (A.A.D.R.) în momentul personalizării, vor fi transmise către Ministerul Transporturilor pentru semnare şi raportare la Secretariatul ITF/CEMT. La returnarea, de către Ministerul Transporturilor, a autorizaţiilor CEMT către A.A.D.R., în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor, Secretariatul Tehnic CEMT va comunica, dacă este cazul şi termenul de la care autorizaţiile respective pot fi utilizate, ţinând seama de obligativitatea transmiterii seriilor autorizaţiilor CEMT distribuite operatorilor de transport români către Secretariatul CEMT de la Paris, în vederea publicarii acestor date pe site-ul official ITF/CEMT. D.T.R. va transmite la sfârşitul fiecarei luni, Secretariatului ITF/CEMT, tabelul actualizat al autorizaţiilor CEMT repartizate operatorilor de transport români.

 

         Capitolul IV

Condiţii care conduc la:

 • anularea valabilităţii autorizaţiei CEMT
 • retragerea autorizaţiei CEMT

 

Art. 14. (1).  Autorizaţiile CEMT se consideră nevalabile în următoarele cazuri:

a).  pe autorizaţia CEMT nu figurează una din următoarele menţiuni obligatorii:

denumirea şi adresa completă a operatorului de transport rutier;
semnătura şi ştampila organului emitent;
datele referitoare la începutul perioadei de valabilitate şi sfârşitul perioadei de  valabilitate a autorizaţiei CEMT;
data de eliberare a autorizaţiei CEMT;

 

b).  autorizaţia CEMT nu este însoţită de carnetul de drum completat corespunzător;

c).  autorizaţiile CEMT nu sunt însoţite de certificatele valabile care să ateste conformitatea cu tipul autorizaţiilor respective;

d). autorizaţia CEMT prezintă deteriorări, ştersături, astfel încât elementele de identificare sunt ilizibile;

e).  autorizaţia CEMT se utilizează pentru efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu încălcarea prevederilor de la art. 4. (restricţii în utilizarea autorizaţiilor CEMT);

f).  autorizaţia CEMT se utilizează pentru derularea a mai mult de 3 curse consecutive, cu încărcătură, între statele CEMT, fără întoarcerea, în intervalul respectiv, pe teritoriul statului de înmatriculare, în conformitate cu precizările menţionate la art. 4, lit. e).

 

Pentru evitarea sancţionării repetate a unui operator de transport rutier pentru acelaşi caz de încălcare a condiţiei referitoare la maxim trei curse, cu încărcătură, în afara statului de înmatriculare, autoritatea de control a statului CEMT care a constatat şi sancţionat cazul respectiv trebuie să indice în coloana „Observaţii” a carnetului de drum numărul de curse controlate pentru care s-a impus sancţiunea respectivă (ex: 3 + 1) precum şi data controlului şi stampila autorităţii respective de control. În acest caz, vehiculul sancţionat trebuie să revină în statul de înmatriculare în cel mai scurt timp posibil, evitând astfel să fie sancţionat, repetat, pentru aceeaşi încălcare. Ghidul CEMT prevede faptul că efectuarea unui curse suplimentare curselor deja sancţionate este considerată o nouă încălcare.

 

g). nerespectarea obligativităţii de deţinere la bordul autovehiculului a autorizaţiei CEMT între:

 • punctul de încărcare <din momentul în care vehiculul este încărcat> şi punctul de descărcare al mărfurilor <până în momentul în care vehiculul este descărcat>, în cazul unei curse cu încărcătură
 • sau pe tot parcursul unei curse fără încărcătură care precede sau urmează unei curse cu încărcătură.

Respectarea condiţiei respective se face prin estimarea, de către autoritatea de control însărcinată cu controlul autorizaţiilor CEMT, a timpului necesar parcurgerii traseului din punctul de încărcare/descărcare în punctul respectiv de control, între două curse efectuate cu aceeaşi autorizaţie CEMT.

 

(2). Autorizaţiile CEMT sau certificatele de îndeplinire a condiţiilor pentru autovehicule/vehicule „EURO IV sigur”, „EURO V sigur”, „EEV sigur” sau „EURO VI sigur”, denumite în cele ce urmează „certificate EURO”, vor fi retrase de autorităţile de control în următoarele situaţii:

a). în cazul în care sunt utilizate autorizaţii CEMT declarate, pierdute sau furate pentru care s-au emis alte autorizaţii; utilizarea autorizaţiilor declarate pierdute sau furate se sancţionează prin retragerea autorizaţiilor care au înlocuit aceste autorizaţii;        

b). utilizarea autorizaţiei CEMT de către un alt operator de transport rutier decât cel menţionat în autorizaţie;

c). utilizarea unei autorizaţii false sau expirate (în afara termenului de valabilitate) sau a unui certificat EURO care însoţeşte autorizatia CEMT, care este fals.

 

(3). În afara cazurilor menţionate la alin (2), Comisia CEMT poate decide retragerea autorizaţiilor  CEMT atribuite operatorilor de transport rutieri români în cazul utilizării insuficiente a acestora.

(3).1. Condiţia respectivă se consideră îndeplinită dacă în urma evaluării curselor raportate se constată că nu sunt respectate următoarele cerinţe minimale:

 1. i. cu fiecare autorizaţie CEMT repartizată s-au efectuat:
 • minim 2 curse cu încărcătură/lună sau
 • minim 2.000 km cu încărcătură/lună;

În cazul în care operatorul de transport nu a raportat activitatea desfasurată cu autorizaţia(ţiile) CEMT repartizate, se consideră că nu a realizat condiţiile menţionate în acest paragraf.

 1. ii. numărul curselor efectuate cu o autorizaţie CEMT nerestricţionată, pe teritoriul statelor care au introdus restricţii în utilizarea acestor autorizaţii (A, GR, I, RUS) reprezintă un procent de minimul 20 % din numărul total al curselor raportate;

 

iii. autorizaţia CEMT repartizată s-a utilizat:

 ● pentru derularea, în mod repetat şi nejustificat, de curse între statele membre U.E. unde, începând cu 01.01.2007, odată cu aderarea României la U.E., transportul internaţional de marfă este liberalizat; se probează, astfel, utilizarea ineficientă a autorizaţiei CEMT;
● pentru derularea, în exclusivitate, a transporturilor între aceleaşi două state CEMT, altele decât România (transport „ciclic”). Restricţia respectivă este aplicabilă în cazul în care un procent de minim 90 % din cursele raportate, pentru trei luni consecutive, sunt transporturi ciclice.

 

(3). 2. În cazul în care operatorul de transport nu a utilizat autorizaţia/autorizaţiile CEMT repartizate şi nu le-a predat, în termen de trei luni de la repartizare, Comisiei CEMT în vederea redistribuirii lor altor operatori de transport.

 

(3). 3. În cazul în care operatorul de transport nu a respectat angajamentul asumat prin declaraţia menţionată la art. 12 (1) din Norme.

 

Comisia CEMT, prin D.T.R. şi A.A.D.R. va verifica, semestrial, pentru fiecare operator de transport, respectarea condiţiilor initiale privitoare la parcul admis la alocare. În acest scop, la  solicitarea Comisiei CEMT, A.A.D.R. va transmite, în conformitate cu informaţiile deţinute în sistemul de gestiune a autorizaţiilor, lista cu operatorii de transport care şi-au diminuat numărul de autovehicule deţinute, comparativ cu parcul admis la alocare.

În cazul în care, în urma verificării menţionate anterior, parcul licenţiat, care îndeplineste condiţiile de alocare CEMT, este mai mic decât parcul pentru care operatorul de transport respectiv a obţinut autorizaţia/autorizaţiile CEMT, Comisia CEMT va proceda la retragerea unui număr corespunzător de autorizaţii CEMT. Totodată, Comisia CEMT:

 • va micşora, corespunzător, numărul de autorizaţii CEMT pentru care operatorul de transport aflat în situaţia de mai sus poate participa la alocare în anul următor;
 • în măsura în care diminuarea parcului distorsionează, într-o măsura sensibilă, numărul de autorizaţii CEMT alocate, Comisia CEMT poate interzice accesului operatorului de transport respectiv la repartizarea autorizaţiilor CEMT pentru anul următor.

 

 (3). 4. Menţionarea, în Declaraţia pe proprie răspundere, a datelor nereale  referitoare la categoria de poluare a vehiculelor declarate ca participante la alocare, în conformitate cu prevederile art. 13, pct. e 2) pct.”i”.
 (4) în cazul în care un operator de transport rutier comite încălcări repetate ale reglementărilor CEMT sau a falsificat oricare document privitor la utilizarea autorizaţiilor CEMT, pe baza deciziei Comisiei CEMT, operatorului respectiv i se interzice dreptul de a mai deţine autorizaţii CEMT pentru o perioadă de cel puţin doi ani.

 

(5) Comisia CEMT analizează gravitatea fiecărei încălcări, stabilind sancţiunea care urmează să fie aplicată.

 

 

Capitolul V

                             Procedura de sancţionare a încălcărilor:

 

Art. 15. (1) Pentru operatorii de transport români, încălcările prevederilor prevăzute la art. 14, alin. (1) şi (2) se constată în trafic sau la sediul operatorilor de transport de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R.

Notele de control întocmite cu această ocazie vor fi transmise D.T.R. – MT pentru a lua măsurile suplimentare de sancţionare impuse de Ghidul CEMT.

În cazul în care se impune retragerea autorizaţiilor CEMT, inspectorii I.S.C.T.R. vor reţine autorizaţiile CEMT respective, împreună cu carnetele de drum aferente, urmând ca acestea să fie transmise la D.T.R. – MT. Reţinerea autorizaţiilor respective se face pe baza de proces verbal; o copie a acestuia se va transmite la D.T.R. – MT, împreună cu autorizaţia CEMT reţinută şi carnetul de drum corespunzător.

D.T.R. – MT va anula autorizaţiile CEMT respective; măsura respectivă va fi comunicată Secretariatului ITF/CEMT, în conformitate cu procedura specifică prevazută de Ghidul CEMT.

 

(2) Pentru operatorii de transport străini, constatarea neregulilor prevăzute la art. 14 alin.(1) şi alin (2), lit. a), b), c), se face de către inspectorii I.S.C.T.R precum şi de către personalul cu atribuţii de control din Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. – C.N.A.D.N.R. S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare.

În cazul în care s-a constatat că un operator de transport rutier străin a încălcat regulile de utilizare a autorizaţiilor CEMT prevăzute la art. 14, alin. (1) şi (2), lit. a), b), c), reguli adaptate tipului de autovehicul şi documentului aflat la bordul autovehiculului respectiv, operatorul de transport se consideră fără autorizaţie. În acest caz se aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia naţională specifică.

În cazul în care se impune retragerea autorizaţiilor CEMT sau a certificatelor EURO, cazuri menţionate la art. 14, alin (2), lit. a), b), c), personalul de control din cadrul C.N.A.D.N.R. S.A. sau I.S.C.T.R. întocmeşte un proces verbal de reţinere, un exemplar al acestuia fiind înmânat conducătorului auto căruia i s-a aplicat sancţiunea respectivă.

C.N.A.D.N.R. S.A. sau I.S.CT.R., după caz, va transmite la D.T.R. – MT, în termen de 20 de zile de la data reţinerii, o copie a procesului verbal de reţinere împreună cu originalul autorizaţiei CEMT corespunzătoare şi a carnetului de drum respectiv.

În cazul autorizaţiei CEMT sau a certificatului EURO considerate false – art. 14, alin (2), lit. c), autoritatea care reţine autorizaţia CEMT – C.N.A.D.N.R. S.A. sau I.S.C.T.R., va transmite la D.T.R.- MT, în termen de 20 de zile de la data reţinerii, copia procesului verbal de reţinere împreună cu:

● copia autorizaţiei CEMT considerată falsă şi originalul carnetului de drum care însoţeşte autorizaţia CEMT respectivă, sau
● copia certificatului EURO considerat  fals, după caz.

În acest caz, autoritatea de control care a constatat falsul poate solicita organelor abilitate expertizarea autorizaţiei CEMT sau a certificatului EURO reţinut. Rezultatul expertizei, împreună cu originalul autorizaţiei CEMT sau al certificatului EURO supus expertizei, se va transmite la D.T.R. – MT.

 

(3) În cazul operatorilor de transport străini, în conformitate cu prevederile Ghidul CEMT, în termen de maximum 30 de zile de la data reţinerii autorizaţiilor CEMT sau a certificatelor EURO, D.T.R. – M.T. va transmite autorităţilor competente din statele CEMT de înmatriculare a autovehiculelor respective autorizaţiile CEMT reţinute, carnetele de drum aferente precum şi certificatele EURO, împreună cu informaţiile relevante, comunicând, totodată şi sancţiunile aplicate.

În cazul autorizaţiei CEMT sau a certificatului EURO considerate false, pentru care s-a dispus expertizarea lor, D.T.R. – MT va proceda la informarea autorităţilor competente din statul CEMT de înmaticulare a autovehiculului respectiv, după primirea raportului expertizei dispuse în acest caz, în conformitate cu procedura menţionată la paragraful anterior.

 

(4) Pentru a putea îndeplini cerinţele privind controlul utilizării autorizaţiilor CEMT impuse României prin Ghidul CEMT, D.T.R. – MT va constata, monitoriza şi alcătui banca de date privitoare la utilizarea autorizaţiilor CEMT, în conformitate cu art. 14 alin. (1) – (3), a sancţiunilor CEMT aplicate operatorilor de transport români pe teritoriul statelor CEMT precum şi a sancţiunilor aplicate operatorilor de transport străini pe teritoriul României, în scopul informării corespunzătoare a Secretariatului CEMT, a statelor CEMT implicate şi, după caz, a autorităţilor române şi operatorilor de transport români care fac obiectul sancţiunilor respective.

 

CAPITOLUL VI
Procedura de anulare, înlocuire sau transfer a autorizaţiilor CEMT
repartizate operatorilor de transport români

 

Art. 16. (1) Înlocuirea autorizaţiilor CEMT se va face în conformitate cu prevederile Ghidului CEMT, astfel:

(2) i. În cazul autorizaţiilor CEMT pierdute, furate sau distruse, operatorii de transport rutier care solicită înlocuirea acestora vor depune la Registratura MT un dosar cuprinzând următoarele:

 1. a) cererea prin care se solicită înlocuirea;
 2. b) dovada eliberată de organele de poliţie privind pierderea, furtul sau distrugerea autorizaţiilor; în cazul documentelor eliberate de autorităţile competente din străinătate, se va prezenta şi traducerea legalizată a documentului în limba română;
 3. c) dovada publicării într-un cotidian de circulaţie naţională.

 

 1. ii. În cazul pierderii, furtului sau distrugerii unui carnet de drum aferent unei autorizaţii CEMT, dosarul de solicitare va cuprinde documentele menţionate la lit. a) şi b) din paragraful anterior.

 

(3) În cazul autorizaţiilor CEMT sau al carnetelor de drum deteriorate, operatorii de transport rutier care solicită înlocuirea acestora, vor depune la Registratura MT un dosar cuprinzând următoarele:

 1. a) cererea prin care se solicită înlocuirea;
 2. b) autorizaţia sau carnetul de drum CEMT deteriorat;
 3. c) un memoriu privind circumstanţele în care s-a produs deteriorarea.

 

(4)  Dosarele prevăzute la alin. (2) şi (3) se analizează de către Comisia CEMT. În urma analizei, Comisia CEMT aprobă tabelul centralizator cuprinzând operatorii de transport rutier şi numărul autorizaţiilor CEMT sau a carnetelor de drum care urmează să fie acordate din contingentul de rezervă.

Pe baza tabelului centralizator aprobat, A.A.D.R. va elibera autorizaţiile CEMT sau carnetele de drum, după caz, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1173/2003 privind “atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă”. Autorizaţiile CEMT eliberate din contingentul de rezervă vor avea acelaşi regim privind restricţionarea ca şi cele pe care le înlocuiesc. Autorizaţiile CEMT care fac obiectul cererilor menţionate la alin. (2) şi (3), se anulează.

Carnetele de drum care se eliberează în conformitate cu paragraful 2, lit. „ii” de mai sus, a paragraful (3) sau în cazul celor care înlocuiesc carnetele de drum completate în urma utilizării, în conformitate cu paragraful 1.4. (1) din Anexa 3 din prezentele Norme, fiind documente care însoţesc autorizaţiile CEMT, se eliberează fără plata tarifului menţionat în HG nr. 1130/2002 privind „actualizarea tarifelor aferente autorizaţiilor pentru transportul rutier internaţional de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic internaţional”.

 

(5) Alocarea autorizaţiilor CEMT din contingentul de rezervă se va face în limita stocului disponibil.

 

(6) D.T.R. va transmite Secretariatului ITF/CEMT, la sfârşitul fiecarei luni, tabelul actualizat al autorizaţiilor CEMT înlocuite.

 

(7) Comisia răspunde de respectarea procedurilor stabilite prin Regulamentul CEMT privind înlocuirea autorizaţiilor.

 

(8) Autorizaţiile CEMT personalizate ca urmare a cererii solicitantului dar neridicate nu beneficiază de restituirea tarifului menţionat menţionat în HG nr. 1130/2002 privind „actualizarea tarifelor aferente autorizaţiilor pentru transportul rutier internaţional de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic internaţional”.

 

Art. 17 (1) Autorizaţiile CEMT returnate de operatorii de transport rutier ca urmare a modificării condiţiilor iniţiale, în conformitate cu angajamentul asumat prin declaraţia pe propria răspundere, se anulează. Comisia CEMT repartizează, în locul acestora, din contingentul de rezervă, un număr echivalent de autorizaţii CEMT altor operatori de transport rutier, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (3) şi (4).

 

Art. 18. Solicitările de transfer ale autorizaţiilor CEMT de la un operator de transport la altul se aprobă de Comisia CEMT.

(1) Transferul autorizaţiilor CEMT se face în următoarele cazuri:

 1. schimbarea adresei sau denumirii operatorului de transport, probată cu documente care să ateste modificările intervenite;
 2. transferul/închirierea unui număr de autovehicule de la un operator la altul, probată cu documente legale – contract de închiriere, etc; autovehiculul sau autovehiculele care fac obiectul transferului respectiv, au fost incluse în parcul cu care operatorul de transport iniţial a intrat la alocare;
 3. preluarea, de către operatorul de transport solicitant, a unor contracte de transport de la operatorul de transport care cedează autorizaţia/autorizaţiile CEMT respective. Preluarea contractelor respective este asumată de solicitant prin declaraţie pe proprie răspundere.

 

Transferul autorizaţiilor CEMT, în conformitate cu cele menţionate, se face prin depunerea la Registratura MT a unei solicitări de schimb (documentul nu este tipizat), în care se specifică motivaţia schimbului autorizaţiilor CEMT, împreună cu actele justificative menţionate la punctul (1). Solicitarea respectivă trebuie confirmată, prin semnătura, de operatorii de transport implicaţi în schimbul respectiv.

 

(2) în cazurile menţionate la punctele 1 b. şi 1 c., se admite transferul unui număr de cel mult o treime din numărul de autorizaţii CEMT repartizate; în acest caz, operatorului de transport care a cedat autorizaţiile respective:

 • i se diminueză, pentru anul 2018, numărul de autorizaţii CEMT alocate cu un parc echivalent numărului de autorizaţii CEMT transferate;
 • nu poate solicita alte autorizaţii CEMT pentru anul 2017.

(3) operatorii de transport care cedează, în cursul anului 2017, toate autorizaţiile CEMT repartizate nu mai participă la alocarea autorizaţiilor CEMT pentru anul 2018.

 

(3) Nu este permisă:

 1. i. cedarea unei autorizaţii CEMT alocată unui operator de transport ca urmare a unui schimb de autorizaţii;
 2. ii. cedarea unei autorizaţii CEMT alocată unui operator de transport ca urmare a suplimentării numărului autorizaţiilor CEMT alocate iniţial.

 

Art. 19. (1) Autorizaţiile CEMT alocate şi neridicate, nejustificat, în termen de 30 de zile de la alocare, vor fi anulate. În acest caz, operatorii de transport rutier aflaţi în această situaţie nu mai pot solicita alte autorizaţii CEMT în cursul anului 2017.

Ca excepţie, ei pot solicita autorizaţiile CEMT alocate în urma suplimentărilor din cursul anului 2017, numai în cazul în care aceste suplimentări se referă la restricţiile menţionate pe cererea iniţială şi aceste restricţii nu au fost alocate iniţial.

Comisia CEMT poate aproba, în cazuri justificate, alocarea autorizaţiilor CEMT sau a restricţiilor alocate în afara intervalului menţionat.

(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, operatorii de transport cărora le-au fost alocate autorizaţii CEMT dar acestea nu sunt însoţite de un număr corespunzator de autorizatii CEMT nerestricţionate pe anumite relaţii, pot solicita personalizarea unui număr diminuat de astfel de autorizaţii. La personalizarea autorizaţiilor CEMT alocate, solicitanţii aflaţi în situaţia de mai sus vor specifica motivul pentru care solicită un număr mai mic de autorizaţii. Comisia CEMT va aloca, cu prioritate, ulterior, autorizatii CEMT nerestrictionate solicitanţilor aflaţi în această situaţie.

(3) Operatorii de transport care:

 • solicită personalizarea a mai puţin de 50 % din autorizaţiile CEMT alocate prin repartiţie electronică, vor putea participa la alocare, pentru anul următor (2018), cu un număr echivalent numărului autorizaţiilor CEMT personalizate pentru anul curent;
 • nu solicită, motivat, personalizarea autorizaţiilor CEMT alocate prin repartiţie electronică, vor putea participa la alocare, pentru anul următor (2018), numai pentru suplimentările efectuate de Comisia CEMT în cursul anului respectiv;
 • solicită personalizarea autorizaţiilor CEMT alocate şi nu utilizează autorizaţiile CEMT respective, sau le predau, nejustificat, nefolosite, vor putea participa la alocare, pentru anul următor, numai pentru suplimentările efectuate de Comisia CEMT în cursul anului respectiv.

(4) A.A.D.R. va adapta, corespunzător, aplicaţia SIAE pentru a putea permite solicitantului aflat în situaţiile de mai sus să personalizeze autorizaţiile CEMT/restricţiile alocate suplimentar în cursul anului 2017.

 

Art. 20. Pe perioada aplicării prevederilor Metodologiei CEMT 2017, D.T.R. – MT poate aduce modificari, precizari sau clarificări privitoare la modul de utilizare a autorizaţiilor CEMT, pe baza deciziilor luate în cadrul Grupei de Transport CEMT şi a instrucţiunilor Secretariatului ITF.

 

Art.  21. Anexele nr: 1 – 10 fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice.

 

Art. 22. Prezentele Norme se publică pe site www.mt.ro, www.arr.ro şi www.autorizatiiauto.ro.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.